SPORT I REKREACJA

STRONA GŁÓWNA  >  SPORT I REKREACJA  >  REGULAMIN

Sport i rekreacja - Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN KLUBU „FORMA”

 1. Uznaje się, iż każda osoba, która weszła na teren Klubu Fitness Forma zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała do bezwzględnego jego przestrzegania.
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenia:
 3. Klub – Klub Fitness Forma świadczący usługi przy ulicy Ostrowskiej 36 we Włocławku. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Klubu. Członek Klubu – Uczestnik zajęć, który posiada aktualną kartę członkowską i ma opłacony karnet. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim
 4. Uczestnikiem zajęć może zostać każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą Opiekuna Prawnego. W przypadku zajęć na siłowni osoba poniżej 16 roku życia dodatkowo musi posiadać zgodę Klubu.
 5. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, lub mające wskazania lekarskie do podjęcia odpowiednich ćwiczeń.
 6. Klub nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestnika zajęć. Jest to jednoznaczne z przejęciem pełnej odpowiedzialności za swój stan zdrowia. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi Opiekun Prawny.
 7. Aby zostać Członkiem Klubu należy uiścić opłatę wpisową oraz opłatę za deklarowany okres uczestnictwa w zajęciach, wypełnić deklarację członkowską. Opłata członkowska traci ważność po 6 miesiącach od ostatniej płatności za karnet.
 8. Członek Klubu otrzymuje kartę klubową. Karta członkowska ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości.
 9. Karta klubowa jest dokumentem uprawniającym do korzystania jedynie z określonych zajęć, przez okres, za który została wniesiona składka.
 10. W przypadku zgubienia karty, Członek Klubu zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie recepcji klubu. Duplikat karty będzie wydany po uiszczeniu aktualnie obowiązującej opłaty wpisowej.
 11. Karty nie można odstępować innej osobie.
 12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Członka Klubu jest pozostawienie karty członkowskiej w recepcji.
 13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niebędącej członkiem jest wypełnienie deklaracji dostępnej w recepcji Klubu, opłacenie jednorazowego wejścia do klubu, lub skorzystania z ewentualnej oferty promocyjnej.
 14. Oplata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 15. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 16. Składki należy opłacać w terminie, według obowiązujących stawek.
 17. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki zostanie pobrana opłata w kwocie 15 zł.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
 • Wymagana jest punktualność (w przypadku zajęć grupowych), zdyscyplinowanie i aktywny udział w zajęciach.
 • Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm dobrego wychowania.
 • Uczestnicy zajęć są materialnie odpowiedzialni za szkody spowodowane na terenie klubu. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich Uczestników zajęć odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 • Uczestnicy zajęć korzystający z wyposażenia klubu powinny dokonać wstępnej kontroli urządzeń i zgłaszać ich ewentualne usterki instruktorom lub pracownikom klubu.
 • Na salach obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie sportowe.
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do odkładania sprzętu na miejsce i korzystania z urządzeń używając ręcznika, a w przypadku, gdy użycie ręcznika nie było możliwe Uczestnik zajęć zobowiązany jest pozostawić po sobie czystość. W tym celu na siłowni są dostępne ręczniki papierowe.
 • Wnoszone ze sobą rzeczy należy przechowywać w udostępnionych przez klub szafkach ubraniowych.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w w/w szafkach, a także w innych miejscach w klubie.
 • Członek Klubu w zamian za otrzymanie kluczyka do szafki zobowiązany jest złożyć w recepcji kartę klubowicza. Uczestnik zajęć niebędący Członkiem Klubu w zamian za kluczyk może zostać poproszony o złożenie w recepcji dokumentu ze zdjęciem.
 • Rezerwacja zajęć Fitness odbywa się z tygodniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie. Odwołanie zarezerwowanych zajęć możliwe jest najpóźniej w dniu zajęć do godziny 14.
 • W przypadku nieodwołania rezerwacji zajęcia zostają zaliczone w cenę karnetu.
 • W przypadku planowanego urlopu, choroby lub innych okoliczności istnieje możliwość zawieszenia karnetu do 10 dni, zgłaszając dyspozycje osobiście w recepcji Klubu. Zawieszenie karnetu można wykorzystać raz na sześć miesięcy członkostwa.
 • Klub „Forma” zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu zajęć, instruktorów, godzin otwarcia klubu, wyznaczania dni wolnych od pracy, itp. Klubowi zobowiązany jest poinformować Członków Klubu o tym fakcie przez umieszczenie w recepcji oraz na facebook: https://www.facebook.com/KlubFitnessFORMA stosownego ogłoszenia.
 • W przypadku jeśli liczba zdeklarowanych na dane zajęcia jest mniejsza niż 5, Klub może zajęcia odwołać informując o tym fakcje telefonicznie Członków Klubu, którzy dokonali rezerwacji zajęć oraz które udostępnili Klubowi swój numer telefonu. Klub zobowiązany jest również o tym fakcie poinformować za pośrednictwem facebook: https://www.facebook.com/KlubFitnessFORMA. Nie odebranie połączenia telefonicznego lub podanie przez Członka Klubu błędnego numeru zwalnia Klub z obowiązku przekazania informacji Członkowi Klubu tą drogą.
 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do opuszczenia Klubu najpóźniej 5 minut przed jego zamknięciem.
 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pracowników klubu.
 • POSTANOWIENIA

  1. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą znajdować się na terenie Klubu.
  2. Picie alkoholu i palenie tytoniu oraz spożywanie środków odurzających na terenie Klubu i przed klubem jest absolutnie zabronione. Dodatkowo na salach treningowych zabrania się spożywania posiłków.
  3. Składki wnoszone są na podstawie cennika zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.
  4. Uwagi oraz propozycje dotyczące działalności Klubu mogą być składane w formie pisemnej w recepcji, u managera klubu, lub drogą elektroniczną wysyłając mail na adres klubforma@onet.pl.
  5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych biorąc pod uwagę, że Klub „FORMA” chce komunikować się ze mną w przyszłości, przesyłać materiały dotyczące Klubu – wyrażam zgodę na umieszczenie podanych przeze mnie informacji w bazie danych „FORMA” ul. Ostrowska 36. Klub „Forma” zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i prowadzenie korekty własnych danych.
  6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 roku.

  HONORUJEMY

  FitFlex FitProfit FitProfit Benefit Systems
 • NEWSY PROMOCJE ATRAKCJE NA TWÓJ EMAIL

 • ODWIEDŹ NAS NA